top of page

OPETUSSUUNNITELMA

Opetussuunnitelman sisältö:

 

1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 
2. ARVOT   
3. OPPIMISKÄSITYS   
4. OPPIMISYMPÄRISTÖ, TYÖTAVAT JA OPISKELUMATERIAALI   
4.1 Oppimisympäristö   
4.2 Työtavat   
4.3 Opiskelumateriaali   
5. TOIMINTAKULTTUURI   
6. OPISKELUMAHDOLLISUUDET   
6.1 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS  
6.1.1 Vauvamuskari (30 min)     
6.1.2 Soitinmuskari (45 min)   
6.1.3 Sisarusmuskari (30 min)   
6.2 YKSITYISOPETUS: Laulun ja instrumenttien opinnot (30 / 45 / 60 min)

6.3 RYHMÄOPETUS   
6.3.1 Bänditunnit    
7. OPPIMISEN ARVIOINTI   
8. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET   
9. YHTEISTYÖ KOULUN, KODIN JA MUIDEN TAHOJEN VÄLILLÄ   
10. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN   
11. TODISTUKSET  

 

OPETUSSUUNNITELMA

1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

 

Musiikkikoulu Groovehouse on yksityinen musiikkikoulu, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista musiikinopetusta sekä lapsille että aikuisille ilman pääsykokeita. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja musisoinnin ilo sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta, ilman suorituspaineita.

Yhtenä tärkeänä tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti sekä tukea oppilaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Oppilaalle pyritään luomaan hyvä suhde musiikkiin sekä antamaan edellytykset elinikäiseen musiikin harrastamiseen sekä valmiudet hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen, mikäli se on oppilaan tavoitteena.

Opetus toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäopetuksena. Musiikin harrastus voi alkaa jo musiikkileikkikoulusta, jota koulu järjestää 3kk-6 -vuotiaille lapsille. Ryhmät jaetaan iän mukaan. Yksityisopetusta on tarjolla laulusta sekä monista eri instrumenteista kuten laulu, piano, viulu, kitara, rummut, perkussiot, basso, ukulele, viulu ja. saksofoni Lisäksi koulu tarjoaa bändiopetusta sekä kuorotoimintaa eri ikäryhmille.

 

Joka lukukauden lopussa oppilaat pääsevät esiintymään joulu- ja kevätkonsertissa yksin, opettajan kanssa tai ryhmänä. Esiintyminen on kaikille vapaaehtoista. Groovehouse järjestää oppilailleen myös vuosittain erilaisia työpajoja, joissa syvennytään eri aiheisiin esimerkiksi viikonlopun ajan. Tällaisia ovat esimerkiksi Laulunteko- ja Rumpujen viritys -työpaja. Koulu järjestää myös ilmaisia tutustumispäiviä, jolloin ovet ovat avoinna kaikille halukkaille. Yhtenä esimerkkinä ”Bändipäivä”, jolloin koululle saa tulla kokeilemaan bändisoittoa opettajien opastuksella. Kesäisin koulu järjestää halukkaille kesäkursseja, jolloin oppilaat pääsevät soittotunneille myös kesäaikaan.

 

Koulu on mukana myös leiritoiminnassa: kahtena kesänä Groovehouse on ollut toisena isona järjestäjänä viikon kestävällä Oulun Bändileirillä.

 

2. ARVOT

 

Musiikkikoulu Groovehousen keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyys, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallinen oppimisympäristö. Jokainen oppilas on arvokas ja jokaisen yksilöllisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan kulttuurista riippumatta. Pääsykokeita ei ole, sillä jokaisella on oikeus saada laadukasta musiikinopetusta ja koulu uskoo myös kaikkien pystyvän oppia musiikkia ja kehittymään siinä. 

Jokainen oppilas otetaan vastaan yksilönä ja tämä otetaan huomioon myös opetuksessa. Tämä tarkoittaa, että oppilas saa edetä opinnoissa omaan tahtiin ja tämän omat tavoitteet otetaan huomioon. Koulussa ei kannusteta kilpailuun tai muiden negatiiviseen arvosteluun. 

 

3. OPPIMISKÄSITYS

 

Groovehousen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppilaan itsetuntoa ja oppimismotivaatiota pyritään edistämään ilon ja kannustuksen kautta, onnistumisen kokemuksilla sekä rohkaisemalla oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä.

 

Keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta on myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti.

Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, löytämään omat vahvuutensa ja tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen.

 

4. OPPIMISYMPÄRISTÖ, TYÖTAVAT JA OPISKELUMATERIAALI

4.1 Oppimisympäristö

 

Musiikkikoulu Groovehouse sijaitsee Oulun Limingantullissa keskustan läheisyydessä, osoitteessa Limingantie 5.  Koulun toimitilat on kunnostettu täyttämään musiikinopetuksen vaatimukset, kuten luokkien äänieristyksen ja akustoinnin. Opetusluokkia on yhteensä seitsemän, joista viisi on tarkoitettu yksityisopetukseen ja kaksi ryhmäopetukseen. Lisäksi toimitilassa on toimisto/opettajanhuone, odotustila, pieni keittiö sekä vessa. Kaikki tilat on sisustettu rennon kodikkaiksi ja viihtyisiksi, mikä luo hyvät lähtökohdat mieluisalle oppimisympäristölle. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen on varattu viihtyistä odotusaula, jossa voi keittää kahvia ja lukea lehtiä.

 

Oppimisympäristön tulee olla fyysisesti, psyykkisesti, ja sosiaalisesti turvallinen. Se on ilmapiiriltään avoin ja myönteinen sekä rohkaisee ja motivoi oppilaita kehittämään osaamistaan.

 

Opettajat ovat tärkeässä roolissa, sillä he luovat ison osan siitä tunnelmasta, joka oppilaalle opiskelusta ja oppimisympäristöstä tulee. Sen tulee olla rento ja kannustava ja tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin. Koulun on oltava paikka, jonne oppilaan on mukava tulla ja jossa tämä tulee tuntea olonsa turvalliseksi sekä hyväksytyksi. On siis ensisijaista, että kaikki opettajat ovat ammattitaitoisia pedagogeja. Pelkkä soittotaito ei riitä, vaan opettajalla täytyy olla työkaluja itse opettamiseen, sillä kaikki oppilaat ovat yksilöitä ja oppivat eri tavoin.

 

Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus on myös tärkeää, jotta opettaja voi ymmärtää oppilasta ja auttaa tätä pääsemään haluttuihin tavoitteisiin.  Vuorovaikutuksen tulee olla aitoa, välittävää ja kunnioittavaa. On olennaista keskustella oppilaan kanssa ja luoda luottamus opettajan ja oppilaan välille, jotta oppimisesta tulisi mahdollisimman sujuvaa ja mielekästä. Opettajan tulee myös osata kuunnella oppilasta ja ottaa huomioon tämän sen hetkinen tunnetila.

 

4.2 Työtavat

 

Musiikin opetuksen työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetussuunnitelman tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Koulun työtavat ja opiskeluympäristö sallivat monipuolisen työskentelyn sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Oppilailla on mahdollisuus kehittää yhteismusisoinnin taitojaan esimerkiksi bändissä.

 

Kaikissa luokissa on laadukkaat soittimet sekä opiskeluun liittyvät tarvikkeet, joita huolletaan säännöllisesti. Jos jotain menee rikki, se pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Koulu myös hankkii uusia soittimia ja tarvikkeita aina kun se on tarpeen. Tämä mahdollistaa opetuksen sujuvuuden ja opettamisen mielekkyyden.

4.3 Opiskelumateriaali

Opetusmateriaalia valittaessa lähtökohtana on, että se on luotettavaa ja että se vastaa oppilaan senhetkistä tasoa. Oppilaaksi voivat tulla sekä vasta-alkajat että aikaisemmin soittaneet. Kaikille oppilaille tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, sillä oppilaat ovat erilaisia ja oppivat eri tavoin. Opetusmateriaali voi siis poiketa jonkin verran eri oppilaiden välillä. Oppilasta tuetaan löytämään itselle sopivat työskentelytavat sekä kehittämään taitojaan tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. 

 

Opetuksessa hyödynnetään materiaalia monelta eri taholta: suomalaisista ja englanninkielisistä oppikirjoista, luotettavilta internet sivuilta, sekä opettajien omista harjoitus- ja opetusmateriaaleista.

 

Koulu tarjoaa opettajien käyttöön paljon erilaista opetusmateriaalia, jota myös hankitaan tarvittaessa lisää. 

 

Kaikki opettajat ovat nuoria aikuisia ja pedagogisesti koulutettuja, joten heillä on tämän päivän parhaat tiedot ja taidot, joita he osaavat käyttää monipuolisesti ja soveltaen. Tämä on opetuksen kannalta erittäin tärkeää, jotta se olisi mahdollisimman hyvää ja laadukasta.

 

5. TOIMINTAKULTTUURI

Musiikkikoulu Groovehousen toimintakulttuuri muotoutuu pääasiassa musiikinopetuksen vakiintuneista käytännöistä sekä opettajien ajattelu- ja toimintatavoista. Opettajien yhteinen toimintakulttuuri edistää opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta.

 

Tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ja kaikilla on oikeus osallistua toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös kaikkien virheet ja oppiminen epäonnistumisten kautta.

 

Koulun toimintakulttuuria kehitetään organisoimalla, suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla opetusta ja toimintaa. Tärkeää on avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä koulun sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

 

6. OPISKELUMAHDOLLISUUDET

Groovehouse järjestää laadukasta musiikin opetusta sekä ryhmissä että yksityisesti kaiken tasoisille ja kaiken ikäisille. Alle kouluikäisille lapsille Groovehouse järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa eli ”muskarissa”. Vanhemmille lapsille, nuorille sekä aikuisille on tarjolla yksityistä instrumenttiopetusta, bändiopetusta sekä kuoroja. Lisäksi tarjontaan kuuluu verkkokursseja kitarasta, rummuista ja musiikin teoriasta.

 

 

6.1 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

 

Musiikkikoulu Groovehouse järjestää varhaisiän musiikkikasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Opetus tapahtuu musiikkileikkikouluryhmissä, jotka on jaettu seuraavasti: vauvat ja taaperot (3kk-2,5v) sekä leikki-ikäiset (3-6 v.).

 

 

6.1.1 Vauvamuskari 3-11kk (30 min)

 

Vauvamuskarissa luodaan varhainen pohja positiiviselle musiikkisuhteelle. Muskarin

suositusalaikäraja on 3kk tai kun vauva jaksaa kannatella jo päätään. Mukana ryhmässä on aina lapsen vanhempi tai läheinen aikuinen. Mitään soitto- tai laulutaitoja ei tarvita.

Vauvamuskarissa edetään aina lapsen ehdoilla. Tärkeintä on positiivisten kokemusten luominen ja tekemisen ilo yhdessä vanhemman kanssa musiikin ja leikin avulla. Tämä edistää lapsen ja vanhemman yhteistä vuorovaikutusta. 

 

Muskarissa tehtävät laulut ja leikit tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja niitä voi ottaa mukaan käyttöön myös kotiarkeen. Tavoitteena on myös lapsen uteliaisuuden herättäminen musiikkia kohtaan ja muskari luokin hyvän pohjan musiikin harrastamiselle myös jatkossa.

6.1.2 Soitinmuskari (45 min)

Soitinmuskari toimii hyvänä siltana musiikkileikkikoulun ja instrumenttiopintojen välillä. Soitinmuskariin voivat tulla kaikki 4-6 vuotiaat lapset. Isossa roolissa ovat erilaiset käsisoittimet, kuten rummut, laattasoittimet, kellopelit, ukulele ja nokkahuilu. Soittimet vaihtelevat kausittain.

Soitinmuskarissa pyritään vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja herättämään elinikäinen rakkaus musiikkia kohtaan.

Soitinmuskari sisältää perinteisen muskarituokion elementtejä, mutta soittimet ja soittaminen ovat tässä ryhmässä keskiössä. Soitinmuskarissa tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin ja harjoitellaan uusia musiikillisia taitoja laulujen, leikkien ja lorujen avulla. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja hyvä meininki. Soitinmuskari tarjoaa hyvät eväät myöhempää soittoharrastusta varten ja kipinä jonkin tietyn soittimen aloittamiseen voi syttyä juuri soitinmuskarissa.

 

6.1.3 Taaperomuskari (30 min)

 

Taaperomuskariin voivat osallistua 1-3 -vuotiaat lapset aikuisen kanssa. Laulut ja leikit tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja niitä voi ottaa mukaan käyttöön myös kotiarkeen. Lasta rohkaistaan liikkumaan ja leikkimään erilaisissa turvallisissa ympäristöissä. Taaperomuskarissa pyritään vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja herättämään elinikäinen rakkaus musiikkia kohtaan.

Taaperomuskarissa lauletaan, leikitään, liikutaan, lorutellaan, kuunnellaan ja rentoudutaan lapsen ehdoilla. Muskari myös vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Isossa roolissa ovat erilaiset käsisoittimet ja perkussiot, kuten djembe-rummut, laattasoittimet, kellopelit, rytmimunat ja rytmikapulat.

 

 

6.2 YKSITYISOPETUS

 

Laulun ja instrumenttien opinnot (30 / 45 / 60 min)

 

Kaikille yksityistunneille voi tulla ilman mitään aikaisempaa kokemusta. Meille myös aikuiset ovat tervetulleita. Opetus räätälöidään jokaiselle oppilaalle sopivaksi ja opinnoissa voi edetä omaan tahtiin. Tärkeintä opetuksessamme on hyvä meininki sekä soittamisesta ja laulamisesta nauttiminen.

 

Ilmoittautuminen ei ole sitova koko lukuvuodeksi, vaan oppitunnit perustuvat erilaisiin paketteihin, joista oppilas voi valita itselleen sopivan sen hetkisen tilanteensa mukaan.

 

Laulu- ja instrumenttiopetuksessa oppitunnin pituus on 30, 45 tai 60 minuuttia. Oppilas voi itse valita tunnin keston, mutta alle 12 vuotiaille suositellaan 30 minuutin pituisia tunteja ja sitä vanhemmille vähintään 45 min. tunteja. Oppilaan toiveesta tunti voidaan pidentää jopa 90 minuuttiin. Tuntien kestot ja ajankohdat sovitaan oman opettajan kanssa.

 

6.3 RYHMÄOPETUS

6.3.1 Bänditunnit

 

Bänditunneilla harjoitellaan yhdessä soittamista ja esiintymistä opettajan ohjauksessa. Tunnit pidetään kerran viikossa ja ohjelmisto valitaan yhdessä opettajan kanssa. Kappaleet räätälöidään oppilaiden soittotaidon mukaan niin, että kaikki pääsevät soittamaan ja kaikilla on hauskaa!

 

Aina lukukauden lopuksi bändit pääsevät esiintymään koulun konsertissa.

 

Kokoamme uudet bändit aina syys- ja kevätkauden alussa. Mukaan voi kuitenkin tulla myös kesken lukukauden, jos vapaita paikkoja on. Kannattaa siis aina kysyä! 

Lasten bänditunnit (7-12v)

Aikaisempaa bändisoittokokemusta ei tarvitse olla, mutta omasta soittimesta / laulamisesta olisi hyvä olla ainakin vähän kokemusta. Mukaan voi ilmoittautua omalla valmiilla bändillä vaikka kaveriporukalla tai vaihtoehtoisesti voimme kasata bändin itse mahdollisuuksien mukaan.

 

Tunneilla tärkeintä on musiikista nauttiminen ja yhdessä tekeminen. Opetus on kannustavaa ja tunneilla vallitsee rento ja iloinen ilmapiiri.

Nuorten bänditunnit (13-17v)

 

Aikaisempaa bändisoittokokemusta ei tarvitse olla, mutta oman soittimen / laulun perusteet olisi hyvä olla hallussa. Mukaan voi ilmoittautua omalla valmiilla bändillä, kaveriporukalla tai vaihtoehtoisesti voimme kasata bändin itse mahdollisuuksien mukaan.

 

Opetus on kannustavaa ja tunneilla vallitsee rento ja iloinen ilmapiiri. Opetuksessa keskitytään yhteissoittoon, ohjelmiston harjoittelemiseen sekä esiintymiseen. Opastamme mielellämme bändejä tarvittaessa myös keikkamyynnissä, keikkojen järjestämisessä sekä muissa bändiin liittyvissä liittyvissä asioissa.

Aikuisten bänditunnit (18v - )

 

Aikaisempaa bändisoittokokemusta ei tarvitse olla, mutta oman soittimen / laulun perusteet olisi hyvä olla hallussa. Mukaan voi ilmoittautua omalla valmiilla bändillä, kaveriporukalla tai vaihtoehtoisesti voimme kasata bändin itse mahdollisuuksien mukaan.

 

Opetus on kannustavaa ja tunneilla vallitsee rento ja iloinen ilmapiiri. Opetuksessa keskitytään yhteissoittoon, ohjelmiston harjoittelemiseen sekä esiintymiseen. Opastamme mielellämme bändejä tarvittaessa myös keikkamyynnissä, keikkojen järjestämisessä sekä muissa bändiin liittyvissä asioissa.

 

7. OPPIMISEN ARVIOINTI

 

Oppilaan oppimista, kehittymistä ja työskentelyä seurataan ja arvioidaan tuntien yhteydessä. Oppilaan tulee saada säännöllisesti kirjallista tai suullista palautetta, joka on kannustavaa ja ohjaavaa. Palautteen tarkoituksena on oppilaan kannustaminen ja motivaation säilyttäminen, oman kehittymisen seuraaminen sekä oppimistapojen kehittäminen. Koulussa ei pidetä pääsy- eikä tasosuorituskokeita.

 

 

8. OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

Musiikkikoulu Groovehouseen ovat tervetulleita kaikki juuri sellaisina kuin ovat. Koulu tarjoaa opetusta kaikenikäisille, joten ikärajoja ei ole. Kouluun ei ole pääsykokeita, millä halutaan antaa kaikille mahdollisuus musiikin opiskeluun. Kaikki halukkaat pyritään ottamaan sisään ja jos paikat ovat täynnä, voivat oppilaat jonottaa kunnes paikka vapautuu. Koulu voi myös tarvittaessa ohjata oppilaita toiselle musiikinopetusta järjestävälle taholle, jos esimerkiksi koulun tarjonta ei vastaa oppilaan vaatimuksia tai vapaita paikkoja ei ole.

 

9. YHTEISTYÖ KOULUN, KODIN JA MUIDEN TAHOJEN VÄLILLÄ

Musiikkikoulun hyvän ja toimivan toimintakulttuurin kannalta on tärkeää, että opettajat ja oppilaiden vanhemmat tekevät yhteistyötä ja pystyvät kommunikoimaan sujuvasti. Avoin ja rakentava vuorovaikutus sekä koulun sisäisessä että huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää.

 

Yksi-kaksi kertaa lukuvuodessa oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on mahdollisuus käydä opettajan kanssa kehityskeskustelu. Keskustelun aiheena voi olla oppilaan kehitys, motivaatio, harrastuksen tukeminen ja kannustaminen kotona ym. opiskeluun liittyvät asiat. Keskustelumahdollisuus on suunnattu sekä alaikäisten vanhemmille että täysi-ikäisille oppilaille ja on vapaaehtoinen. 

 

Musiikkikoulu Groovehouse tekee yhteistyötä myös muiden koulujen kanssa, kuten Oulun pop&jazz konservatiorion sekä Rovaniemeläisen Musiikkikoulu Pop Up:n kanssa.

 

Yksi Groovehousen tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Oulun F-musiikki, jossa koulu järjestää mm. oppilaiden joulu- ja kevätkonsertteja.

 

10. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Musiikkikoulun toimintaa pyritään kehittämään koko ajan paremmaksi ja asiakkaiden toiveita vastaaviksi. Groovehouse on ajan hermolla oleva musiikkikoulu, joka pyrkii vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin sekä oppilaiden omiin mieltymyksiin.

 

Koulun henkilökunta eli opettajat otetaan myös mukaan kehittämiskeskusteluihin pitämällä yhteisiä kokouksia säännöllisesti. Kokouksissa opettajat voivat antaa avoimesti palautetta sekä osallistua kehittämiseen ja suunnitteluun.

 

Koulu ottaa mielellään vastaan palautetta ja kysyy sitä säännöllisesti myös oppilailtaan. Palautteen voi tehdä joko nimellisenä tai nimettömänä. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse milloin vain.

 

Toiminnan kehittämisen kannalta yksi tärkeä taho ovat myös muut musiikkikoulut, joiden kanssa koulu pyrkii myös pitämään kehityskeskusteluita.

 

 

11. TODISTUKSET

 

Oppilas voi halutessaan pyytää koululta todistuksen suorittamastaan tuntipaketista tai ryhmätuntien syys- tai kevätlukukaudesta. 

bottom of page